Naše projekty

Jako hlavní projekty pro úspěšnou činnost spolku považujeme zejména:

  1.  Praktická činnost vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a jejími členy, MPO, MŠMT, ČKAIT, Českou komorou architektů, ÚNMZ, ČOI a jinými subjekty za účelem zvyšovaní kvality výrobků, navrhování a provádění a současně i ochrany spotřebitele.
  2. Spolupráce při vydávání pokynů k zajišťování Správné praxe a další odborné literatury, odborných článků pro odbornou a laickou veřejnost.
  3. Pořádání vzdělávacích akcí jako kurzy přednášky, semináře apod..
  4. Účast v připomínkových řízeních ve vytváření norem, TNI a pokynů Správné praxe ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy v budování kvality stavebních prací a ochrany spotřebitele.
  5. Provádění auditů, konzultační a poradenské činnosti především v oblasti obkládání keramikou, sklem a kamenem.
  6. Spolupráce se zahraničními svazy a institucemi za účelem transferu inovací a jejich zkušenosti do praxe v ČR a naopak.
  7. Spolupráce se středními a vysokými školami při výchově řemeslníků a techniků, zavádění a realizace certifikací a mistrovských zkoušek v řemeslných oborech.
  8. Provádění a zajišťování zkušebnictví vybraných stavebních hmot a skupin výrobků ve vlastní akreditované (certifikované) laboratoři nebo formou subdodávek

Oznámení revizi norem na obkládání – výzva k předkládání námětů

Na základě uzavřené smlouvy mezi Silikátovým svazem a Úřadem pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví (ÚNMZ) bude vyhlášen ve Věstníku  ÚNMZ č.8/17 úkol č. 73/0056/17, kterým se zahajují práce na revizi těchto norem:
ČSN 7337450 + Z1 Obklady keramické a skleněné, rok vydání 1978
ČSN 733451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, rok vydání 2005
Řešitel úkolu je Silikátový svaz, který po dohodě s ÚNMZ vytvořil pracovní skupinu v následujícím složení:
1. Ing. Ladislav Bukovský – ČKAIT, Znalecká kancelář Bukovský
2. Ing. Petr Lorenc – Svaz výrobců suchých omítkových směsí, Baumit
3. Ing. Miloslava Popenková, CSc. ,ČVUT, fakulta stavební
4. Jiří Pavlíček, Cech obkladačů ČR, Henkel Ceresit
5. Miroslav Kohout, Schlüter Systém
6. Ing. Miroslava Diviš, nominovaný fy Lasselsberger, důchodce
7. Dr. Eduard Justa, Silikátový svaz, Cech obkladačů ČR
Organizační záležitosti: Ing. Karel Pavlík, SiliS

Proč revize:
Vývoj v oboru obkládání je v posledních letech natolik dynamický a přinesl řadu nových technologií a materiálů, které nemají oporu normách. Rovněž není zcela běžné, abychom k jednomu oboru měli 2 prováděcí normy, které jsou vzájemně v některých bodech protichůdné. Norma ČSN 733451 byla vydána pouhým překladem doporučujícího dopisu evropské normalizační agentury CEN/CENELEX, což nesplňuje podmínky pro normu.

Harmonogram prací na revizi:
08/2017 až 01/2018 – zpracování návrhu revize norem tak, aby vznikla pouze jedna norma ČSN 733451
02/2018 – připomínkové řízení k návrhu
03/2018 – zpracování připomínek

Pracovní skupina má zájem, aby revize norem byla transparentní a především pomohla při navrhování a provádění obkladačských prací. Při zpracování revize bude pracovní skupina vycházet i ze zahraničních norem pro obkládání vydaných v posledních 3 letech v členských zemích EUF (Evropská unie obkladačských svazů), kde Cech obkladačů ČR je řádným členem.
Na základě toho vyzýváme všechny k předkládání návrhů, co by aktualizace norem měla obsahovat, ale i dotazů.
Všechny návrhy a dotazy směřujte na jedno místo:
Mail: eduard.justa@gmail.com
Tel. 606 830 683
V Praze dne 02.08.2017
Dr. Eduard Justa

 

 

Institut Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení